Mikwangalakanyi Ka Za Mubu Wa Wenela Inze Izwelapili

Bupilo bwa Kaze ni Nja mwahali a tutengo to tubeli to tufilwe maata a kuzuseza zwelopili mwa sikiliti, ili katengo ka Sikiliti sa Zambezi ni katengo ka Tolopo ya Katima Mulilo se bufitile fa mayemo a maswe ahulu. Katengo ka sikilti kao ne kaetelezwi ki mueteleli wa sikiliti sa Zambezi (Governor), Lawrence Sampofu nekabile ni mukopano la Bulalu ni bayahi ba Wenela, maofisa ba mayemo a pahami kuzwelela kwa katengo ka Tolopo ya Katima Mulilo, bao baikwamekezi mubu omunde wa njimo kwa Wenela. Mukopano ne ubizizwe kuyo tatulula litaba za bao bapila kamafosisa kwa sibaka seo, kulukisa nzila ya mulelo wa njimo (Green Scheme Project). Tabatuna ki mubu o namalile kwa sibaka sa Wenela, o utisize kutokwa kutwano mwahali a katengo ka sikiliti, katengo ka tolopo ni bayahi ba Wenela. Ba katengo ka sikiliti hamoho cwalo ni ba katengo ka tolopo kaufela ba zeka kuba baluwi ba yona kalulo ya mubu wo.

Ba yahi ba Wenela bao ba swalisani hamoho ni babeleki ba tolopo babalalu ba taluselizwe ki mueteleli wa sikilit sa Zambezi Sampofu kwa mukopano kuli ba tunuke kusona sibaka seo, isi cwalo batabe balunduzwi ki mapokola.

quotMubu ne u konkisizwe kuli uwela kwa muuso. Lu bata kutateka njimo (Green Scheme Project) yeo ita alabela kwa butata bwa misebezi ka palo ye pahami. Batu kaufela bao ba fumaneha kusona sibaka se, ba swanela kuikambanga. Kweli ya Mbuwana haikali sena ni mazazi a ketalizoho ka mazazi a malalu (8 June) muswanela kuli se muikambangile kale. Libaka kapa liluwo za muuso alikenelwi feela mwateni haulifumana kusina kulatelela mulao. Lutokwa buiswalo. quotSampofu na supelize li#x1E45olo la muuso leli supeza koo mubu u wela teni ku zwelela silimo sa 2008 (Title deed), Ka kueza cwalo, na tusize ku tatulula taba ya hakanyeho ya koo sibaka si wela teni, mi a zwelapili ku talusa kuli silimo sesifelile nekukile kwa ungekwa mukopano mwahali a katengo ka sikiliti, katengo ka tolopo mane hamoho cwalo niba yemeli ba muuso ba mulao (government attorney) koo taba ya baluwi ba mubu wo ne tatuluzwi. quotNe lubile ni mukopano mwahali a katengo ka sikiliti, katengo ka tolopo ni muyemeli wa mulao kuzwelela kwa Office ya Attorney General, ku tatulula taba ya bao ba luwile mubu. Ka cwalo mubu u wela kwa Katengo ka Sikiliti sa Zambezi kao ka yemela muuso mwa sikiliti. Kushangelwa kwa museto wa Tolopo ya Katima Mulilo ki kuli ifilwe maata a kufa lisebelezo kufita kwa Wenela,quot Kwa talusa Sampofu.

Sampofu yo na utwahala handende, kakuhalifa, a zwelapili kutalusa kuli kuna ni baba#x1E45wi ba katengo ka tolopo bao basweli kushonga-shonga ba yahi ba Wenela kuli ba hane kututa kusona sibaka seo, mi a talusa kuli kwa mafelelezo awona mukopano onobile teni mwahali a tutengo totubeli to, ili katengo ka sikiliti ni katengo ka tolopo, tatululo yenefumanwi yeo neisainilwe kapa kunyatelwa ki yena ni Moyor wa tolopo, mi ki ya kuli bao bainzi mwa mandu ao kamafosisa ba tunuke mwateni. quotLwa utwisisa kuna ni bao ba basweli kumishonga kuli musike mwa zwa mwa mandu . Na mieleza kuli mutute, halutokwi ku sebelisa mapokola mwa taba ye.

Baba#x1E45wi basweli kutisa busabisi bwakuli abana ku bota mwa liketisa. Halu hapelezi batu ku bota,quot kwa bulela Sampofu. Sampofu na zwezipili kutalusa kuli lilimiso zeneba sile ba NDC haba kwala misebezi ya bona alizibahali kolile, mi taba yeo ne itambekilwe kwa katengo ka kabona za bulyangalino kutikitiba litaba zeo.

quotBa Bio Fuel haba nanuha, ne ku utwahalile kuli ne kuna ni tumelelano niba Shali Group. Lisebeliso za kulimisa za tondahala. Ha luzibi ze ezahalile kuzona. Taba i mwa-mazoho aba katengo ka kabona za bulyangalino.quot Mukopano u batile kuba mwa mayemo amaswe nako yeo muinasipula wa katengo kakabona za kamaiso ka tolopo (Town Council Management) Salubila Maswahu a yema ni kutalusa kuli ba katengo ka sikiliti ki bo kabemba mucahabeli, ka kupalelwa ku lundula mukuwa yana ni pisinisi ya bucwala mwa sibaka seo.quot

Ki kalibaka la sikamani yo musweu (mukuwa) asa eziwi inge luna? Ki sikamani yena asika fiwa li#x1E45olo la kulundulwa sina batu kaufela? Batu kaufela aba swaneli kututa kufitela yo musweu ni yena akatuta,quot kwa bulela Maswahu. Sampofu afa mamela ku Maswahu kutokolomoha kushonga-shonga baba#x1E45wi, ni kutalusa kuli ma#x1E45olo a kulelekwa na safilwe kwa batu kaufela mwa sibaka mo, kungelela cwalo ni muluwi wa pisinisi ya bucwala.

Source : New Era